Càmara termogràfica

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Consultoria orientada a particulars, professionals i empreses de qualsevol tipus, especialitzada en energia i en l’aprofitament de recursos locals renovables, així com en aplicacions constructives amb fusta i altres biomaterials.

Els projectes de consultoria més comuns que realitzem en la categoria d’eficiència energètica s’orienten principalment a:

(A) Optimitzar el vector energètic relatiu a construcció/obra nova, a partir de l’anàlisi del projecte bàsic, donant un suport tècnic especialitzat als arquitectes, professionals responsables de l’obra, i/o directament als promotors involucrats. Aquest acompanyament especialitzat permet optimitzar el projecte a través del disseny i dimensionament inicial, abans de començar les obres.

(B) Optimitzar el vector energètic implícit en una rehabilitació parcial o integral d’un edifici existent, aportant el coneixement tècnic especialitzat i recolzant als professionals i/o promotors involucrats.

(C) Prescripció i Execució d’obres de millora.
Executem rehabilitacions energètiques d’edificis i habitatges, liderant la part tècnica tant del disseny i dimensionament de les accions a realitzar, com les relatives a la comprovació final de resultats (mesuraments)
Per dur a terme els treballs s’integra cas per cas a pimes de proximitat col·laboradores de Piro_Negawatt. Amb aquesta xarxa de col·laboradors som capaços de donar resposta i liderar processos de rehabilitacions parcials i integrals, cobrint millores de tota l’envolupant (cobertes, tancaments, façanes, etc.) i cobrint millores relatives a les instal·lacions

(D) Acompanyar tècnicament en el procés d’obtenció d’estàndards de l’edificació de referència com el Passive House, així com la certificació energètica d’edificis classe A segons normativa vigent.

Dins l’àmbit de la consultoria en eficiència energètica també oferim serveis més específics; auditories cost-benefici orientades a l’estalvi energètic i la inversió econòmica, inspeccions amb termometria i infraroig per diagnosi i prescripció de millores, monitoritzacions ambientals d’edificis i/o de sistemes constructius particulars, consultoria en matèria de biocompatibilitat ambiental amb mesuraments de camps electromagnètics de baixa i alta freqüència, entre altres.

Tot i ser una empresa orientada plenament a serveis tècnics, oferim també la comercialització d’alguns productes que creiem que pel seu valor afegit val la pena promoure des de Piro_Negawatt, ja sigui en l’estoc del nostre magatzem de La Pobla de Segur o servint-lo directament des de fàbrica.

Aquests productes són principalment aïllaments naturals constituïts per matèries primeres d’alt valor afegit, amb diferents formats segons tipus d’aplicació.

Destaquem, entre altres disponibles, els productes de RMT NITA Wool i NITA Cotton, amb format mantell i també a granel amb possibilitat d’insuflació, ja que disposem de l’equip específic del mateix fabricant (NITA Car).

A més de preus competitius ens diferenciem per donar una orientació als aplicadors i informació tranversal sovint obviada en els centres comercials convencionals (casuística d’aplicacions i col·locacions, especificitats destacables en matèria de seguretat i incendis, durabilitat, biocompatibilitat, etc.).