Context:

Auditoria energètica inicial del conjunt de l’edifici per facilitar la presa de decisions relativa a l’estalvi energètic, orientada a la implementació de millores per fases seguint criteris de cost-benefici i estalvi potencial d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. Aquest auditoria s’emmarca dins el PAES (pla d’acció energia sostenible) de l’Ajuntament de la Pobla de Segur.

Peticionari:

Ajuntament de La Pobla de Segur (Pallars Jussà)

Empresa executora:

Piro_Negawatt, cooperativa de serveis d’estalvi i eficiència energètica.
Disseny i dimensionament de la proposta, direcció d’obra i monitorització de resultats.

Tècnics del projecte:

Josep Bunyesc Palacín. Consultor energètic.
Doctor arquitecte.

Jordi Oliveres Solé. Consultor energètic.
Ambientòleg, MAS enginyeria energètica, investigador IS.UPC

Cristina Ruíz Vives. Gestió de projectes.
Enginyera industrial.

Síntesi de l’actuació executada 2015-2016:

Millora en l’envolupant de la façana oest, amb un coeficient d’obertures elevat i deficient comportament tèrmic tant durant l’hivern com a l’estiu, a partir de la col·locació d’un segon tancament, estructura de policarbonat per  captació solar passiva (hivern) i protecció solar pels mesos estivals mitjançant sistema de persianes de làmines regulables amb funcionament automatitzat.

1 2 3