Presentem aquest segment de la darrera actuació a la Residència Verge de Ribera de La pobla de Segur. Aquesta, forma part del projecte de rehabilitació energètica promogut per l’Ajuntament de La Pobla de Segur. Es tracta d’un folrat tèrmic amb cotó reciclat en format mantell (15cm de gruix) amb rastellat de pi i tancat amb taula en cru de pi negre i avet. Les taules que s’observen a la imatge superior provenen del Bosc de Norís, al Pallars Sobirà. La seva procedència i el procés de gestió representen la visió de futur desitjada des de Piro_Negawatt, tant en el camp de l’edificació com en la gestió forestal. Aquest fet afegeix valor al conjunt.

El mantell de cotó és un material aïllant reciclat i reciclable, donant així una segona vida a les fibres de cotó (amb reciclatges posteriors). Les propietats i altres característiques tècniques d’aquest material es poden consultar en el següent enllaç. El cotó és sostingut per un rastellat de pi, recobert d’una làmina impermeable i transpirable. La darrera ‘capa’ és el tancat de taules de fusta, amb una funció protectora i estètica.

La fusta prové d’un bosc certificat amb Gestió Forestal Sostenible (GFS). Això garanteix la seva pervivència al llarg del temps, fent compatible el manteniment de la biodiversitat i la gestió forestal. També assegura que aquest bosc ens seguirà servint ambientalment mitjançant la regulació del cicle de l’aigua, la conservació del sòl i la fixació de diòxid de carboni, entre altres. A més, els certificats GFS impliquen respecte per l’entorn social i cultural de l’indret.

A més, consumir productes de proximitat implica altres fets beneficiosos pel conjunt de la societat. Des del punt de vista ambiental, es minimitzen els esforços de transport en el cicle de vida d’aquest material. En el cas que ens ocupa, la distància entre l’origen i el punt final d’aplicació és aproximadament d’uns 60-70 km.  Això significa una reducció de CO2 associada amb el material i el seu transport, a més de disminuir el preu pel mateix concepte.

Pel que fa la dinamització econòmica del Pallars, el flux de diners que mou el material de proximitat es queda al territori. El cost final de les taules de fusta col·locades ha repercutit al propietari forestal a Norís, a l’explotador que ha treballat al bosc, a la indústria transformadora de la fusta (Fustes Sebastia, de Rialp), a l’aplicador de l’aïllant, dels taulons i dels rastells (en aquest cas Fusteria Alegret de la Plana de Mont-Ros), sense oblidar aquesta mateixa Cooperativa de treball, que ha coordinat el plantejament, l’execució i l’avaluació del seu funcionament.

Per acabar, també se’n beneficiaran el conjunt de veïns de la Pobla de Segur, ja que aquesta actuació forma part de la rehabilitació energètica de la Residència Verge de Ribera, de propietat pública (Aj. de La Pobla de Segur).  I quin és l’efecte sobre el funcionament energètic de l’edifici? El mostra la següent imatge de la càmera termogràfica des de l’exterior de l’edifici.

Imatge presa amb la càmara termogràfica.

Imatge presa amb la càmara termogràfica.

 La part ‘blanca, vermella i groga’ correspon a la part no executada del porxo de la residència (l’entrada de l’antic CAP). Els colors càlids representen la calor que s’escapa des de l’interior de la residència cap a l’exterior. La part ‘blava’ de la imatge correspon al voladís acabat, que no deixa escapar la calor des de dins la residència cap al carrer. Efecte d’abric, i conseqüentment, d’estalvi d’energia.